Новини

 • Введено біометричні паспорти

  Президент підписав Закон України від 20.11.2012 року № 5492-VI "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" (далі - Закон), який визначає правові та організаційні засади створення та функціонування Єдиного державного демографічного реєстру та видачі документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, а також права та обов'язки осіб, на ім'я яких видані такі документи.
  Окрім паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, посвідчення водія, Закон передбачає видачу низки документів, які будуть використовуватися на території України.
  Стаття 3 Закону містить визначення термінів, зокрема: безконтактна інтегральна схема, біометричні дані, біометричні параметри, ідентифікація особи.
  Відповідно до Закону, Єдиний державний демографічний реєстр - це електронна інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для зберігання, захисту, обробки, використання і поширення визначеної даним Законом інформації про особу та про документи, що оформлюються із застосуванням засобів Реєстру, із забезпеченням дотримання гарантованих Конституцією України свободи пересування і вільного вибору місця проживання, заборони втручання в особисте та сімейне життя, інших прав і свобод людини та громадянина. Згідно із Законом, інформація, що вноситься до Єдиного державного демографічного реєстру є конфіденційною.
  Визначені коментованим Законом уповноважені суб'єкти для обліку даних ведуть відомчі інформаційні системи (далі - ВІС).
  До Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Реєстр) вноситься така інформація про особу:
  1) ім'я особи;
  2) дата народження/смерті;
  3) місце народження;
  4) стать;
  5) дата внесення інформації про особу до Реєстру;
  6) відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників;
  7) відомості про громадянство або його відсутність та підстави набуття громадянства України;
  8) реквізити документів, виданих особі (тип, назва документа, серія, номер, дата видачі та уповноважений суб'єкт, що видав документ, строк дії документа);
  9) відомості про документи, що підтверджують смерть особи або визнання особи померлою чи безвісно відсутньою;
  10) відцифрований зразок підпису особи;
  11) відцифрований образ обличчя особи;
  12) додаткова змінна інформація (про місце реєстрації, про сімейний стан, про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, про видачу приватизаційних паперів, додаткові (факультативні) біометричні дані, параметри);
  13) інформація з ВІС.
  Внесення інформації до Реєстру здійснюється уповноваженими суб'єктами за зверненням заявника, на підставі інформації державних органів реєстрації актів цивільного стану, органів реєстрації фізичних осіб, а також інформації органів виконавчої влади, інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування.
  У разі якщо інформація про особу вноситься до Реєстру вперше, автоматично формується унікальний номер запису в Реєстрі та фіксуються час, дата та відомості про особу, яка оформила заяву-анкету (в електронній формі).
  Законом встановлюються нові правила видачі паспортів:
  кожен громадянин України незалежно від віку зобов'язаний отримати паспорт громадянина України у порядку, визначеному даним Законом;
  паспорт громадянина України оформляється всім особам, починаючи від народження та незалежно від віку, на кожні 10 років;
  паспорт громадянина України виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, а паспорт громадянина України для виїзду за кордон - у формі книжечки з електронним чіпом.
  Закон встановлює, що паспорт громадянина України видається не пізніше, ніж через 30 календарних днів з дня оформлення заяви-анкети на його отримання або не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його термінове отримання. В електронний паспорт вноситься: назва держави, назва документа, прізвище та ім'я особи, стать, громадянство, дата народження, унікальний номер запису в реєстрі, номер документа, дата закінчення строку дії документа, дата видачі документа, уповноважений суб’єкт,що видав документ (код), місце народження, фотографія і підпис особи (відцифровані). У паспорт за письмовою заявою можуть бути внесені дані батьків або опікунів особи.
  Паспорт громадянина України містить напис українською мовою "Паспорт громадянина України є власністю України".
  Паспорт громадянина України для виїзду за кордон оформляється особам, які не досягли шістнадцятирічного віку, на 4 роки, а особам, які досягли шістнадцятирічного віку, - на 10 років.
  Документи, оформлення яких передбачається даним Законом із застосуванням засобів Реєстру є власністю України.
  Зазначимо, що Законом гарантується право на відмову через релігійні переконання від отримання такого документа або від внесення інформації в безконтактний електронний носій. Таке право реалізується шляхом подання заяви до відповідного центрального органу виконавчої влади про відмову від отримання документа, що містить безконтактний електронний носій, або від внесення інформації на такий носій.
  Документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, видані до дня набрання чинності даним Законом, є чинними до закінчення строку їх дії та не підлягають обов'язковій заміні.
  Посвідчення водія, що були видані з використанням зразка бланка, затвердженого органом виконавчої влади Союзу Радянських Соціалістичних Республік, припиняють свою дію з 1 січня 2014 року.
  Закон вносить зміни до низки законодавчих актів. Також Кабінету Міністрів України доручено:
  - протягом місяця з дня набрання чинності даним Законом:
  прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації даного Закону;
  привести свої нормативно-правові акти у відповідність із даним Законом;
  забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із даним Законом;
  - розпочати з 1 січня 2013 року роботи із запровадження оформлення і видачі паспорта громадянина України в регіонах та інфраструктури його функціонування.
  Закон набирав чинності з 6 грудня 2012 року.

  Переглядів: 2066 Теги: , повернутись
  07 Грудня 2012