Usługi

1.Usługi z rejestracji, likwidacji i reorganizacji osób prawnych i osób fizycznych - przedsiębiorcówczytać

 • uzgodnienie nazwy osoby prawnej;
 • przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów z założycielem (pełnomocnictwo do przedstawiciela, innych dokumentów), tak aby możliwa była rejestracja osoby prawnej;
 • sporządzenie Statutu, decyzję, protokółu utworzenia osoby prawnej oraz innych dokumentów które są wymagane dla rejestracji, uzgodnienie projektów dokumentów z klientem;
 • Wniesienie do Jedynego Rejestru Państwowego informacji o zarejestrowaniu spółki lub innego podmiotu gospodarczego, osoby prawnej, o mianowaniu dyrektora, rejestracja Statutu osoby prawnej, uzyskanie oświadczenia o rejestracji, innych niezbędnych certyfikatów i dokumentów;
 • rejestracja osoby prawnej w Państwowej Służbie Podatkowej, Funduszu Emerytalnym, Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 • otwarcie rachunków bankowych;
 • wszelkie inne działania związane z państwową rejestracją osób prawnych;
 • otrzymuje oświadczenie, zaświadczenie certyfikatów z Jedynego Rejestru Państwowego;
 • rejestracja zmian w Statucie;
 • likwidacja, fuzja, konsolidacja, podział osób prawnych;
 • upadłość osób prawnych, osób fizycznych – przedsiębiorców;

2.Usługi prawneczytać

 • reprezentowanie klientów w sądach handlowych, ogólnych i administracyjnych;
 • Instrukcje, algorytm działania, pisemne i ustne porady dotyczące wszystkich dziedzin prawa;
 • usługi adwokatów, obrona podejrzanych, oskarżonych, przedstawicielstwo ofiar przestępstw, powodów cywilnych i innych uczestników procesu;
 • odwołania od decyzji w sprawach karnych;
 • apelacyjne i kasacyjne odwołania wyroków;
 • kompleksowe usługi prawne;
 • obrona podatkowa, działania odwoławcze urzędników inspekcji podatkowej, odwołanie od decyzji organów podatkowych, reprezentowanie klientów przed sądami w sprawach podatkowych;
 • przygotowanie dokumentów procesowych;
 • zwrot należności;
 • rejestracja danych osobowych;
 • przygotowanie umów;
 • audyt prawny.

3.Księgowośćczytać

 • Igromadzenie i przygotowywanie podstawowych dokumentów księgowych;
 • obliczanie optymalnego obciążenia podatkowego;
 • tworzenie obowiązującej rachunkowości i sprawozdawczości podatkowej;
 • obliczanie pensji, przygotowanie związanych z wypłatą pensji sprawozdań;
 • zarządzanie dokumentacją związaną z zatrudnieniem personelu;
 • rachunkowość;
 • przywrócenie rachunkowości;
 • składanie sprawozdań do organów podatkowych, ubezpieczeń społecznych i statystyki;
 • doradztwo we wszystkich sprawach dotyczących rachunkowości i podatków;
 • audyt finansowy (poprawne obliczenie wszystkich podatków, środki trwałe, należności, kwotę zobowiązań itp.)

4.Reprezentacja firm i osób prywatnych w organach władzy państwowejczytać

 • zapewnienie ustnych i pisemnych porad w sprawach odwołania do urzędników organów państwowych, samorządu terytorialnego, rozwiązywania sporów o bezprawnych działaniach lub zaniechaniach tych osób a także o ich bezprawnych decyzjach itp.;
 • ocena mocy prawnej wniosków inspekcji prowadzonych przez prokuratorów, organy podatkowe, urzędników celnych, zarządów nadzorczych i innych organów regulacyjnych;
 • analiza prawna wyników kontroli przeprowadzonych przez prokuratorów, organy podatkowe, celne i pozostałe agencji regulacyjnych, przygotowanie zastrzeżeń i uwag do nich;
 • Odwołanie od działań i decyzji podatkowych;
 • Sporządzenie wniosków, petycji, skarg, zawiadomień i innych dokumentów wymaganych przy ubieganiu się do władz państwowych, władz lokalnych, przedstawianie powyższych dokumentów;
 • reprezentowanie Klienta we współpracy z urzędnikami organów rządowych, lokalnych samorządów.

5.Pogotowie Prawne.czytać

Ty lub Twoi krewni zostali nielegalnie zatrzymane przez organy ścigania? Do Ciebie została zastosowana fizyczna lub psychiczna przemoc? Masz w domu czy w pracy przeszukanie? Na twoją firmę przyszła kontrola organów rządowych? Stałeś się ofiarą lub sprawcą wypadku drogowego? Zostałeś zatrzymany przez policję drogową?
Komunikacja z funkcjonariuszami organów ścigania może mieć miejsce w bardzo niedogodnym dla Ciebie czasie. I nie zawsze prawo jest po ich stronie. Jednak, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek możesz być przygotowany - przez zapewnienie ciągłego wsparcia wykwalifikowanych obrońców praw człowieka. I każdy doświadczony prawnik potwierdzi: szybkie reagowanie na problem ma skutkiem rozwiązanie go o połowę. Aby zwiększyć efektywność usług prawnych dla naszych klientów, nasza firma oferuje Pogotowie Prawne. Teraz adwokaci kancelarii są dostępne nie tylko w biznes czasie ale w czasie wolnym od pracy oraz w weekendy i święta.
Na wezwanie adwokat przyjedzie przygotowany i w kilka minut przystąpi do rozwiązywania problemu z „przenośnym biurem”. Adwokaci Kancelarii mogą udzielić pomocy prawnej we wszystkich przypadkach komunikacji z organami ścigania. Aby skorzystać z usługi jest potrzebne zawarcie umowy o pomocy prawnej. Zawarcie tej umowy w przypadku aresztowania przez policję ułatwi relacje z organami ścigania i pozwoli prawnikowi natychmiastowe przygotowanie wniosków, skarg i innych dokumentów niezbędnych dla ochrony klienta.